urednik

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА!

Дечија недеља под слоганом ,,Шта детету треба да расте до неба!?“ове године одржава се од 3. до 9. октобра. Наставници и ученици су спремили разне активности. Видимо се!

ДОБРО ДОШЛИ ПРВАЦИ!

Драги наши будући ђаци прваци,
Позивамо вас да са својим родитељима 01.09.2022. године у 10:30 часова дођете на свечани пријем у матичну школу.
Срдачно вас поздрављамо,
ОШ ,,Свети Сава“

Обавештење о распусту за ученике основних и средњих школа

Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid – 19, на седници одржаној 4. новембра 2021. године донео је следећу одлуку:
Распуст за ученике основних и средњих школа траје од 8. до 12. новембра 2021. године, а први наставни дан је 15. новембар 2021. године.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

МАТИЧНА ШКОЛА

Час Време
1. 745 – 830
2. 835 – 920
3. 930 – 1015
Велики одмор
4. 1030 – 1115
5. 1120-1205
6. 1210- 1255
7. 1300- 1345
Дезинфекција просторија

БАРЕ

Час Време
1. 800 – 845
2. 850 – 935
3. 945 – 1030
Велики одмор
4. 1050 – 1135
5. 1140- 1225
6. 1230-1315
7. 1320- 1405
Дезинфекција просторија

ЗАБОЈНИЦА

Час Време
1. 800 – 845
2. 850 – 935
Велики одмор
3. 955 – 1040
4. 1045 – 1130
5. 1135- 1220
6. 1225-1310

Дезинфекција просторија

Школа ће редовно обезбеђивати и спроводити услове за редовно прање руку водом и сапуном, чишћење школске средине (простор, предмети и опрема), набавку основног потрошног материјала за спровођење хигијенско – санитарних поступака, проветравање свих просторија где бораве ученици, наставно и ненаставно особље, отклањање отпада на безбедан начин уз коришћење опреме за личну хигијену и заштиту.

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
ПРАВИЛНИК
о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину
„Службени гласник – Просветни гласник“, број 5 од 29. јуна 2021.
Члан 1.
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину.
Члан 2.
Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.
Члан 3.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. децембра 2021. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.
Члан 4.
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.
Члан 5.
План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
Члан 6.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године
Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. јануара 2022. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 2022. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.
Члан 7.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021. године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. маја 2022. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете.
Члан 8.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25. априла 2022. године).
Члан 9.
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије.
Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
Члан 10.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2022. године.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником.
Члан 11.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, у четвртак, 23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године.
Члан 12.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години спровести следећа међународна испитивања:
1) ICCS 2022 (главно тестирање) – у периоду од 21. марта 2022. године до 21. априла 2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у селектованим школама);
2) TIMMS (пробно тестирање) ‒ у периоду од 1. марта 2022. године до 15. априла 2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у селектованим школама);
3) ICILS (пробно тестирање) ‒ у периоду од фебруара до априла 2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у селектованим школама).
Члан 13.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”
Класификациони периоди:
– Пета недеља октобра 2021.године;
– Последња недеља јануара 2022. године;
– Прва недеља априла 2022. године;
– Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
– Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. децембра 2021. године.
– Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године.
– Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Школа ће организовати полагање завршног испита за ученике VIII разреда за школску 2021/2022. годину, а према плану који пропише Министар просвете. Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, у четвртак, 23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године.
Припремна настава за ученике упућене на полагање поправног испита за ученике VIII разреда организоваће се од 7.06. до 11.06.2021. г.а за ученике IV–VII разреда организоваће се од 15. до 19. августа 2022.године.
Поправни испити за ученике VIII разреда организоваће се 14-18.06.2021., а за ученике IV–VII разреда од 23-27.08.2021. године. Разредни испит организоваће се у јунском и августовском испитном року.
У школи се организује допунска настава, обавезно из српског и страног језика и математике, као и додатна настава и слободне активности који се у складу са препорукама и епидемиолошком ситуацијом одвијају углавном онлајн и у оквиру једносменског рада.
У циљу афирмације образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизања квалитета образовања школа односно Стручна већа ће уколико епидемиолошка ситуација и Министарство дозволи организовати школска такмичења из свих наставних предмета, а затим и узети учешће на осталим нивоима такмичења по распореду које одреди Министарство просвете Републике Србије. Ученик може учествовати на такмичењу из највише два наставна предмета и једног ваннаставног облика или из једног наставног предмета и два ваннаставна облика образовно-васпитног рада.
Школа ће се пријавити за организацију једног такмичења на општинском или регионалном нивоу.
У школи се празнују радно:
• Свети Сава – Школска слава, Дан духовности, 27. јануар 2022. године
• Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату – 22. април 2022. године
• Дан победе и спомен на Косовску битку – 09.05.2022. године
• Видовдан, 28. јун 2022. године
• Дан просветних радника, 08.11.2021. године
• Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021. године
• Два века школе у Борачу обележава се 21. септембра 2021. године.

Повратак на врх